Kamata e dritave, FSHU: Përfituan 65 mijë abonente, vijon procesi i faljes deri në qershor 2020

Shoqëria Furnizuesi i Sherbimit Universal sh.a, pjesë OSHEE Group, vijon normalisht punen përmes zyrave të Kujdesit ndaj Klientit.

Shërbimi ofrohet çdo ditë nga ora 08:00 deri ne 20:00, në ë 85 qendrat KNK në rang vendi.

Përveç pagesës së faturave te energjise elektrike, marrjes se ankeses dhe pritjes se kerkeses per sherbime te ndryshme, FSHU po ndjek me vemendje edhe procesin e paketes lehtesuese: faljen e kamatevoneses per kategorite familjar, pensionist, invalid dhe biznes i vogel.

Deri tani kanë perfituar falje të kamatës dhe ulje të kësteve, rreth 66 mijë abonente me aktmarreveshje, me vlerë 40 milionë dollare.

Mundesi per falje kamate kane edhe abonentet debitore, por qe nuk kane lidhur akm me FSHU.

Kjo kategori ka afat deri ne fund qershori 2020 per te perfituar nga kestet e reja dhe falja e kamates.