Rrugët dytësore/Nyja Milot, ARRSH tender 10 milionë euro, ja ndërhyrjet që parashikohen

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka hapur një tjetër procedure prokurimi lidhur me rrugët dytësore ne nyjën Milot. Referuar dokumenteve të këtij institucioni bëhet me dije se fondi limit I vënë në dispozicion është rreth 10 milionë euro I ndarë në tre vite.

Në objekt të kontratës parashikohen dy komponentë ku së pari përfundimin e punimeve për vënien në shfrytëzim të Nyjës së Milotit dhe së dyti kryeja e volumeve të punës sipas projekt-preventivit të zbatimit të Rrugëve Dytësore, punimet e të cilit janë të lidhura domosdoshmërish me vënien në shfrytëzim të Nyjës së Milotit.

ARRSH ka ndarë në specifikimet e saj teknike edhe punimet që do të kryhen për secilin nga komponentët . Kështu “Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot – Lezhë – Rrëshen – Thumanë” është pjesë e rrjetit rrugor kombëtar dhe i përket njëkohësisht si korridorit Veri – Jug ashtu dhe aksit Durrës – Kukës – Morinë.

Projekt-preventivi i kontratës parashikon ndërtimin e një interchangë_ i në kryqëzimin e autostradës Milot – Rrëshen – Kukës – Morinë dhe asaj Fushë Krujë – Milot – Lezhë. Nyja përbëhet nga dy akse dhe katër rampa: Aksi Milot – F.Krujë me gjatësi 752 m, aksi F.Krujë – Lezhë me gjatësi 1463 m.

Po kështu është parashikuar vendosja e Sinjalistikës horizontale për vijëzimin e rrugës, realizimin e zebrinave e simboleve të ndryshme sipas vizatimeve përkatëse si dhe vendosja e reflektorëve të asfaltit sy-maceve për rritjen e sigurisë rrugore

Rrugët Dytësore te Nyja Milot Rrugët pozicionohen në Bashkinë Kurbin. Këto rrugë konsiderohen shumë të rëndësishme për banorët e zonës, pasi me përfundimin e zbatimit të projektit të “Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot – Lezhë – Rrëshen – Thumanë”, do të bllokohen lidhjet e tyre të drejtpërdrejta me rrugën nacionale.

Rrugët Dytësore të Nyjës Milot janë të ndara në rrugë dytësore dhe rrugë të brendshme për në banesa, parcela bujqësore e biznese. Rrugët e brendshme sigurojnë daljen në rrugët dytësore për banorët, parcelat bujqësore dhe bizneset.

Ndërsa lidhja me akset nacionale realizohet nëpërmjet rrugëve dytësore duke shfrytëzuar nënkalimin ekzistues Gurëz-Milot në njërën anë si dhe mbikalimin ekzistues të Patokut në anën tjetër të nyjës së re Milot.

Janë gjithsej 7 rrugë dytësore dhe 13 rrugë të brendshme të përfshira në projekt, me gjatësi totale 11 910 ml. Punimet në këtë projekt pritet që të zgjasin 15 muaj nga nënshkrimi i kontratës.