Një koment në lidhje me ndryshimin e pragut të regjistrimit si subjekt i TVSH-së.

Kufiri minimal i regjistrimit në Tatimin mbi Vleren e Shtuar ka pësuar një ulje të pragut nga 5.000.000 lekë në vit, në 2.000.000 leke duke filluar nga data 1 Prill 2018.